Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen. En studie av medlemmar i fyra idrottsföreningar.

100,00 kr

Description

Av Torbjörn Einarsson 2008

Idrottsrörelsen bygger liksom många andra folkrörelser och organisationer i det svenska civila samhället ytterst på ett individuellt
medlemskap. Detta medlemskap ger individen olika
rättigheter och skyldigheter.

I denna rapport problematiserar författaren medlemskapet som vi annars ofta tar för givet och inte funderar särskilt mycket påvad det egentligen betyder och innehåller. I rapporten redovisas hur medlemmar i fyra olika idrottsföreningar ser på och utövar sina medlemskap. Denna intervjustudie ställs också emot och jämförs med resultaten från en stor enkätundersökning som syftade till att beskriva hur medlemmar i åtta stora svenska folkrörelseorganisationer upplever sina medlemskap. Av dessa organisationer representerar Svenska Fotbollförbundet idrottsrörelsen. De övriga sju organisationerna i studien är Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Svenska Missionskyrkan, Svenska
Röda Korset, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti samt Synskadades Riksförbund.

Författaren för genom rapporten fram tesen att medlemskapet i våra folkrörelser inte kan ses som någonting statiskt och på förhand givet. Medlemskapet är uppbyggt av ett antal dimensioner med olika vikt för olika individer och detta har betydelse både för hur individen utövar sitt medlemskap och för hur organisationen kan styras och bedriva sina verksamheter.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och EFI vid Handelshögskolan i Stockholm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen. En studie av medlemmar i fyra idrottsföreningar.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *