200 år av samhällsnytta – 10 år av CSR

150,00 kr

Description

Pernilla Hultén och Filip Wijkström 2008

Författarna Pernilla Hultén och Filip Wijkström undersöker hur olika aktörer inom sparbankssfären idag hanterar den unika särarten i sparbanksidén. Skriften belyser hur man i fyra fall – på olika håll i den svenska sparbankssfären och ofta i samarbeten med andra aktörer – genom samhällsnyttiga projekt söker balansera, kombinera eller integrera kommersiella och ideella strävanden.

Frågan om företagens ansvar har, åtminstone under de senaste tio åren, tagit sig in på bred front i samhällsdebatten och i näringslivet. Parallellt med detta pågår strukturomvandlingar av aktörerna inom själva sparbankssfären. Författarna menar att analysen av dessa viktiga förändringar inte kan göras särkopplat. Båda berör centrala frågor i sparbankstraditionen som handlar om balansen mellan det kommersiella och det ideella, men också om organiseringen för dessa strävanden, om bankens ansvar gentemot olika intressenter samt den genografiska anknytningen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “200 år av samhällsnytta – 10 år av CSR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *